Infolinia: 502581251 - info@fluopink.plDARMOWA DOSTAWA NA WSZYSTKO!
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN 


Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem www.gaberonconceptstore.com, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.

 

§1 DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Sprzedawca, Administrator, Administrator danych osobowych – spółka GABERON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą  przy ulicy Staromiejskiej 6/1, 40-013 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH  VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 390911, posługująca się numerem NIP 9542789388, Regon 369622974 .

 

 

Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem www.gaberon.online  i prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową Towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie, którego właścicielem jest Sprzedawca.

 

Siedziba Sklepu internetowego - Katowice, ul. Staromiejska 6/1.

 

Sklep stacjonarny mieszczący się pod adresem:

 

Katowice, Budynek ALTUS Katowice - ul. Uniwersytecka 13,

 

Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.gaberon.online

 

 Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie  i dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez Klienta.

 

Kupujący– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych zawierający co najmniej 5 pozycji, ustalany w sposób indywidualny przez Klienta przy okazji Rejestracji i umożliwiający Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie. Hasło ma charakter poufny i może być zmieniane przez Klienta z dowolną częstotliwością, przy czym za wszelkie skutki ujawnienia Hasła odpowiada wyłącznie Klient, za wyjątkiem sytuacji, w których do ujawnienia Hasła Klienta doszło z winy Administratora, w szczególności w wyniku nienależytego zabezpieczenia danych.

 

Rejestracja –przypisanie osobie, która wyraża wolę stania się Klientem Sklepu (adres poczty elektronicznej) i Hasła, które będą go identyfikować. Rejestracji można dokonać dobrowolnie wybierając na Stronie internetowej opcję „Zarejestruj się”  i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami. Poprzez podanie loginu i Hasła Klient uzyskuje techniczną możliwość korzystania z funkcjonalności Sklepu.

 

Towar lub Towary – towar lub towary, opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu oraz będące , będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

 

Dowód zakupu - paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru

 

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres

e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym

 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) zawierana za pośrednictwem Sklepu.

 

Zamówienie - oświadczenie woli Konsumenta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą

 

Załączniki do Regulaminu:

 

  • Załącznik nr 1 –FORMULARZ REKLAMACYJNY -  dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §10,
  • Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie polegają na:

  • umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  • umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
  • Prowadzenie wysyłki newslettera do Klientów.

 

  1. Warunkiem skorzystania przez Konsumenta z usług Sklepu Internetowego gaberonconceptstore.com, świadczonych drogą elektroniczną jest:
  2. dostęp do Internetu,
  3. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  4. włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari) obsługującą szyfrowane połączenia SSL.

 

 

  1. Reklamy, ceny, a w szczególności ich opisy i parametry techniczno-użytkowe znajdujące się na stronie www Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

 

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

  1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu    prawidłowego świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego pod adresem gaberonconceptstore.com

 

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.

 

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA

  1. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem Rejestracji, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta Klienta. 

 

  1. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: info@gaberon.com

§4 NEWSLETTER

  1. Kupujący może uruchomić usługę Newslettera w każdym momencie, poprzez podanie w zakładce „Newsletter” na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „Wyślij” oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Usługę można uruchomić również poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie przeprowadzania procesu Rejestracji. 

 

  1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Konsument korzystający z Newslettera ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gaberon.com lub kliknięciu w „wypisz się” po otrzymaniu wiadomości od Sklepu. 

§5 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Aktualne informacje na temat dostępnych produktów i usług Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej.

  1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 

  1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

  1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

  1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Wyjątek stanowią awarie systemu oraz jego ewentualna przebudowa. Zarówno zamówienia jak i wszystkie oświadczenia woli i wiedzy kierowane przez Sprzedawcę do Klientów są sporządzane w języku polskim.

 

5.5. W zamówieniu na Stronie internetowej, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje:

 • wyboru Towarów,
 • wyboru sposobu dostawy Towarów,
 • określenia adresu dostawy Towarów,
 • deklaracji co do woli otrzymania faktury, sposobu jej dostarczenia oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia.
  1. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty, niedziele oraz dni      ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

  1. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

 

  1. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.7. niniejszego paragrafu.

 

  1.   Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), do momentu wysyłki Towaru. W tym celu Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem +48 502 581 251 lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem info@gaberon.com 
  2. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie i przygotowanie do wysyłki) wynosi maksymalnie dni robocze.

 

  1. W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie lub wydłużeniu czasu realizacji, Kupujący jest informowany o tym fakcie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 

  1. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia o 7 dni lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia.

§6 DOSTAWA

  1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.
  2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:
  3. dostarczenie Towarów przez firmę kurierską,
  4. odbiór osobisty po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
  1. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.
  2. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 2 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
  3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania   Zamówienia.
  4. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Są one naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
  5. Towary wysyłane są niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy lub po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę w wypadku płatności za pobraniem.
  6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

 

§7 PŁATNOŚCI

      7.1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

  • płatność przelewem zwykłym lub internetowym,
  • płatność za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze Towaru),
  • płatność internetowa za pomocą systemu płatności – np. Dotpay, PayPal etc.
  • płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro.

 

  1. O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamówienia.
  2. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
  3. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie wezwie Kupującego do dokonania płatności wyznaczając termin dodatkowy. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

  1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
  2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  3. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  4. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  6. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  7. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  8. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

  1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
  2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
  3. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
  4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
  7. Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
  8. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

 

§10 REKLAMACJE

10.1 Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

10.2. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

10.3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu ( ZAŁĄCZNIK NR 1) wraz z dowodem zakupu, przesyłką poleconą na adres: 

GABERON CONCEPT STORE 

ul. Uniwersytecka 13,budynek Altus Katowice, 

40-007 Katowice, POLSKA.

10.4.Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: 

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego, nr zamówienia
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
  • Dowód zakupu lub jego kopię.

 

10.5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni lub zwróci całą kwotę zapłaconą za towar oraz koszty przesyłki przelewem na rachunek klienta.

10.6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

10.7.Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

 

 

§11 FAKTURY I RACHUNKI

11.1. Dowodem zawartej transakcji sprzedaży Towaru jest  paragon fiskalny. Żądanie otrzymania faktury VAT, zamiast paragonu fiskalnego, Klient każdorazowo winien wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. W przypadku takim Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

11.2. Wysyłkę paragonu fiskalnego (faktury VAT w postaci papierowej) Sklep realizuje wraz z wysyłką zamówionego Towaru pod adres wskazany w zamówieniu.

11.3. Sklep zastrzega sobie prawo wysyłania faktury VAT w formie pliku PDF, wyłącznie do Kupujących, którzy uprzednio wydrukowali, podpisali i odesłali na adres Sklepu, zgodę na otrzymywanie faktury e-mailem. Kupujący, by móc odebrać i przeglądać fakturę w formie pliku PDF musi posiadać program pozwalający na przeglądanie plików PDF (np. bezpłatny program Adobe Acrobat Reader), który Klient zainstalować winien we własnym zakresie.

§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§13 OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

  1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego visciolafashion.com są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
  2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego gaberonconceptstore.com, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie
  3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje od dnia 13.12.2018 roku.
  2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
  5. Zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., a także na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz. 1823) poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR Izby Gospodarki Elektronicznej: mediacjeeizby.pl. Platforma ODR e-Izby stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozwiązywania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel